"Informator 2016/2017 dla woj. wielkopolskiego"

II. Wspomaganie działalności dydaktyczno-wychowawczej
SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Czas każdego szkolenia 4 lub 5 godzin dydaktycznych.


29/16. Ocenianie kształtujące, jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych.

Uczestnicy poznając elementy oceniania kształtującego, spróbują dostrzec jego związek ze stosowanymi przez nauczyciela metodami pracy na lekcji. Przekonają się również, że stosowanie elementów oceniania kształtującego umożliwią nauczycielowi badanie efektywności swojej pracy dydaktycznej.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

30/16. Ocenianie kształtujące, jako skuteczna metoda wyrównywania szans edukacyjnych - KURS

Uczestnicy poznając elementy oceniania kształtującego, spróbują dostrzec jego związek ze stosowanymi przez nauczyciela metodami pracy na lekcji. Przekonają się również, że stosowanie elementów oceniania kształtującego umożliwią nauczycielowi badanie efektywności swojej pracy dydaktycznej.

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych, konsultacje

Odpłatność:
 • 3800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

31/16. Doradztwo zawodowe w pracy wychowawczo – dydaktycznej.

W programie zajęć: jak realizować obowiązek doradztwa zawodowego na lekcjach wychowawczo – dydaktycznych, określanie typów osobowości i formułowanie komunikatów zwrotnych, dopasowywanie zawodów do typów osobowości, tendencje na rynku pracy, kompetencje ważne w odnalezieniu się na rynku pracy, metody diagnozujące - forma warsztatowa.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

32/16. Jak uczyć żeby nauczyć?

KURS

Uczestnicy szkolenia poznają kilka zasad skutecznej edukacji, czyli takiej, która ma doprowadzić uczniów, z jednej strony do zapamiętania nowych informacji, z drugiej - ułatwić ich późniejsze przypominanie. Szkolenie pomoże jego uczestnikom podnieść skuteczność swojej pracy a także wspomoże nauczycieli w efektywnym uczeniu uczniów jak się uczyć.

Proponujemy trzy moduły czterogodzinne. Każdy moduł może być realizowany, jako odrębne szkolenie.

I moduł – Pamięć i jej tajemnice.

Zagadnienia: zasady skutecznej edukacji, pamięć krótkotrwała, długotrwała i sensoryczna i ich rola w procesie uczenia się, metody skutecznego kierowania uwagą uczniów, porcjowanie informacji, jako metoda zwiększenia pojemności pamięci krótkotrwałej, rola powtarzania w procesie zapamiętywania. Metody powtarzania.

II moduł – Jak ustrzec się „trzech ZZZ” (zakuć, zaliczyć, zapomnieć)?

Zagadnienia: warunki trwałego zapamiętywania, metody tworzenia skojarzeń, efekt pierwszeństwa i świeżości, a układ lekcji, o „podwójnym kodowaniu”, czyli o roli angażowania wielu zmysłów w procesie uczenia się, odnoszenie do JA, czyli o łączeniu wiedzy z osobą ucznia.

III moduł – Metody aktywizujące raz jeszcze.

Zagadnienia: wskazówki do przypominania, czyli jak zapamiętać, żeby sobie przypomnieć, uczenie się przez doświadczenie, czyli przeżyć znaczy wiedzieć, motywowanie uczniów, czyli o roli wzmocnień, metody aktywizujące a skuteczna edukacja – podsumowanie.

Odpłatność 1800 zł - 12 godzin dydaktycznych, lub 700 zł za wybrany moduł.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

33/16. Cykl szkoleń pod hasłem „Istota uczenia się”

Cykl szkoleń, w którym naszkicowane zostanie współczesne rozumienie istoty uczenia się oraz pokazane różnorodne jej zastosowanie w edukacji.
Kolejne moduły, stanowią odrębne warsztaty tematyczne:

1. Jak uczyć skutecznie? W tym module uczestnicy nabędą wiedzę o funkcjonowaniu pamięci oraz nabędą umiejętność wykorzystania jej do podnoszenia efektywności nauczania. Podczas warsztatów przedstawione zostaną konkretne przykłady pokazujące jak przekazywać wiedzę uczniom, by uczyć skutecznie.

2. Uczenie się oparte na współpracy. Uczestnicy przekonają się o skuteczności uczenia się w grupach. Poznają kilka metod uczenia się opartego na współpracy oraz dowiedzą się, jakie elementy muszą zaistnieć aby ten sposób uczenia się był efektywny.

3. Uczenie się z wykorzystaniem technologii. Uczestnicy zapoznają się z dwoma podejściami do uczenia się z wykorzystaniem technologii. Na konkretnych przykładach poznają sposoby jak można wykorzystać technologie w procesie uczenia się, aby zdobyć nowe wiadomości. Poznają też aplikacje i programy komputerowe wspierające pracę dydaktyczną.

4. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na lekcji i w dalszej karierze szkolnej. Warsztat stanowi „praktyczną lekcję” wiedzy o stylach działania. Wiedza ta niezbędna jest nauczycielowi , aby zapewnić uczniowi sukces doraźny (sukces na lekcji uwieńczony wysoką oceną) oraz, co ważne z pedagogicznego punktu widzenia, osiągnąć ostateczny cel jakim jest rozwój ucznia i jego zdolności poznawczych.

5. Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Uczestnicy zapoznają się z istotą coachingu oraz możliwością wykorzystania go do wspierania uczniów w ich rozwoju i realizacji celów. Poznają również przykłady narzędzi coachingowych możliwych do wykorzystania w edukacji.

Czas trwania odrębnego szkolenia: 4 godziny dydaktyczne, cena: 700zł/grupa/jeden temat

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

34/16. Sztuka zadawania pytań

Szkolenie skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych. Do czego służą pytania? Do sprawdzania wiedzy? Do pobudzenia uczniów do myślenia? A może do inspirowania, do szukania nowych możliwości? W jaki sposób zadawać pytania, aby zaciekawić ucznia tematem? Jakie pytania pomogą w odkrywaniu drzemiącego w uczniach potencjału? Na zajęciach spróbujemy się nad tym zastanowić. Przedstawione zostaną również konkretne przykłady, które nauczyciel może wykorzystać w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Metody pracy – mini wykład wspierany prezentacją, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach z wykorzystaniem metod aktywizujących, dyskusja moderowana.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

35/16. Nauczyciel w świecie TIK.

Uczestnicy szkolenia poznają kilka przydatnych programów i aplikacji, które wzbogacą dydaktyczny warsztat nauczyciela o informatyczne sprawności w dziedzinie „nowego nauczania” wspieranego technologiami TIK. Zaproponowane narzędzia TIK są darmowe, łatwe w obsłudze zarówno dla nauczyciela jak i dla ucznia. Można je wykorzystać na każdym etapie lekcji a także, jako zadanie domowe dla ucznia.

Wymagania sprzętowe: zajęcia przy komputerach

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

36/16. Sposoby pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

To szkolenie dotyczyć będzie specyfiki pracy z uczniem zdolnym oraz słabym.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

37/16. Stymulowanie twórczego myślenia uczniów.

W programie: psychologiczne podstawy, czynniki rozwoju uzdolnień twórczych uczniów , oraz prezentacja wybranych technik Treningu Twórczego Myślenia – forma warsztatowa

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

38/16. Co to są i jak rozwijać kompetencje kluczowe u uczniów?

W programie: co to są kompetencje kluczowe? zakres kompetencji określony w podstawie programowej, formy i metody rozwijania kompetencji podczas zajęć z uczniami, sposoby oceny kompetencji kluczowych.

Odbiorcy: szkoły podstawowe i gimnazja
Łączna liczba zajęć: 5 godzin.

Odpłatność:
 • 800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

39/16. Jak wybrać „dobry” program nauczania?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakimi kryteriami należy kierować się wybierając lub opracowując własny program nauczania. W praktyczny nauczą się pisać lub sprawdzać elementy programu nauczania.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Odpłatność:
 • 800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

40/16. Od podstawy programowej do lekcji, czyli o planowaniu i dokumentowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: o czym mówi podstawa programowa, w jaki sposób można monitorować przebieg podstawy programowej w szkole, w jaki sposób zaplanować roczna pracę nauczyciela, jakie są elementy lekcji i w jaki sposób zaplanować różne rodzaje lekcji, na czym polega ewaluacja procesu dydaktycznego.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Odpłatność:
 • 800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

41/16. Motywująca rola oceny w nauczaniu.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób formułować ocenę, komentarz lub opinię o pracy ucznia w celu większego zmotywowania uczni a do wysiłku edukacyjnego i odniesienia sukcesu.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Odpłatność:
 • 800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

42/16. Prawa i obowiązki nauczyciela.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o podstawowych prawach i obowiązkach nauczycieli wynikających z przepisów prawa, a związanych z pełnieniem funkcji edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Odpłatność:
 • 800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

43/16. Każda lekcja może być interesująca czyli różnorodność form i metod nauczania.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, cena: 800zł/grupa lub cykl 10 godzin dydaktycznych – 1400zł/grupa

Odpłatność:
 • 800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

44/16. Uczenie się oparte na współpracy.

Uczestnicy przekonają się o skuteczności uczenia się w grupach. Poznają kilka metod uczenia się opartego na współpracy oraz dowiedzą się, jakie elementy muszą zaistnieć aby ten sposób uczenia się był efektywny

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

45/16. Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnicy zapoznają się z istotą coachingu oraz możliwością wykorzystania go do wspierania uczniów w ich rozwoju i realizacji celów. Poznają również przykłady narzędzi coachingowych możliwych do wykorzystania w edukacji.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

46/16. Koncentracja uwagi – wspieranie podstawowej kompetencji w procesie uczenia się.

W programie zajęć: ćwiczenia wspierające koncentrację uwagi, przygotowywanie zajęć wspierających procesy koncentracji uwagi, koncentracja a neurologia i styl życia - forma warsztatowa.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

47/16. Jak motywować uczniów do nauki?

Propozycja kilku metod pracy sprzyjających stworzeniu w klasie takich warunków, które stymulują wzrost zaangażowania i samodzielności wśród uczniów na różnych etapach lekcji.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

48/16. Projekt edukacyjny metodą integrującą wiedzę i umiejętności uczniów.

Czyli również jak go wprowadzać, jak oceniać i jak z niego korzystać.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

49/16. Wspomaganie rozwoju osobowości i edukacji ucznia.

W programie: etapy rozwoju osobowości, zagrożenie i problemy emocjonalne poszczególnych etapów, rozwijanie poczucia własnej wartości, efektywne oddziaływanie wychowawcze, metody i techniki pracy podczas zajęć korekcyjno-terapeutycznych, kształcenie pamięci, uwagi i koncentracji.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

50/16. „Sokrates cafe”

Propozycje ciekawych zajęć z uczniami do wykorzystania między innymi na lekcjach wychowawczych. Zajęcia dadzą wskazówki nauczycielom jak rozmawiać z uczniami na trudne tematy np. Czy wolność można ograniczać? Czy autorytet może być fałszywy? Mój stosunek do eutanazji.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

51/16. Strategie motywacji w edukacji.

W programie: różne modele motywacji, motywacja a osobowość, rola nauczyciela w budowaniu motywacji ucznia do nauki, sposoby motywowania do nauki.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

52/16. Inteligencja emocjonalna.

W programie: co to jest inteligencja emocjonalna, diagnozowanie deficytów inteligencji emocjonalnej, jak wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

63/16. Lekcje wychowawcze nie muszą być nudne ! Propozycje tematów i scenariusze zajęć. - dla szkół podstawowych i Gimnazjów. - NOWOŚĆ!

Lekcje wychowawcze nie muszą być nudne ! Propozycje tematów i scenariusze zajęć. - dla szkół podstawowych i Gimnazjów. - NOWOŚĆ!

Odpłatność:
 • 850,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

64/16. Rodzic sojusznik czy przeciwnik? Jak skutecznie i z satysfakcją współpracować z rodzicami? - NOWOŚĆ!

Rodzic to partner szkoły. Umiejętności interpersonalne nauczyciela, pozwalające na nawiązanie i utrzymanie z rodzicami dobrej relacji są nieocenione. Warto, by nauczyciel potrafił posługiwać się tzw. językiem korzyści, komunikował się z rodzicami w oparciu o fakty, jasno formułował oczekiwania. Ważne też ,by asertywnie bronił się przed manipulacją, rozpoznawał mechanizmy obronne rodziców oraz w sposób proaktywny prowadził zebrania i spotkania indywidualne. Korzyści odniosą wszyscy – rodzice, nauczyciele ,a przede wszystkim uczniowie. Warsztat.
Szkolenie oferowane w wersji podstawowej 4 godzinnej, oraz rozszerzonej 6 godzinnej (cena 1100zł)

Odpłatność:
 • 850,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)


Gdy placówka nie jest z Poznania, to do podanych cen szkoleń dodajemy kwotę za dojazd