"Informator 2016/2017 dla woj. wielkopolskiego"

I. Wspomaganie i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

Czas każdego szkolenia 4 godziny dydaktyczne.


17/16. Praca w klasie z uczniem z ADHD.

W programie: podłoże genetyczne - to nie uczeń niegrzeczny, a uczeń chory, wskaźniki ADHD odróżniające ucznia od dziecka z nadpobudliwością psychoruchową, jak pomóc dziecku w funkcjonowaniu w roli ucznia, dostosowanie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej do możliwości ucznia z ADHD – wskazówki do pracy, konieczność współpracy z rodzicami - wskazówki do pracy.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

18/16. Ryzyko dysleksji rozwojowej u uczniów klas I – III.

W programie: teoretyczne podstawy występowania ryzyka dysleksji w edukacji wczesnoszkolnej, metody rozpoznawania przez nauczycieli symptomów dysleksji, rola badań psychologiczno – pedagogicznych, metody pracy z uczniem stymulujące rozwój funkcji percepcyjno – motorycznych i usprawniających techniki szkolne / czytanie, pisanie, liczenie /.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

19/16. Budowenie spójnego systemu wzmocnień pozytywnych.

W programie : podstawowe zasady wzmacniania uczniów, rola wzmocnień pozytywnych w motywowaniu uczniów do podejmowania pożądanych działań, tworzenie systemu wzmocnień pozytywnych w oparciu o dostępną nauczycielom / szkole bazę wzmocnień.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

20/16. Rodzic roszczeniowy w szkole - sztuka porozumienia.

W programie zajęć: techniki, strategie i zasady komunikacyjne sprzyjające porozumieniu nauczyciel z rodzicem o postawie roszczeniowej, kompetencje psychospołeczne nauczyciela umożliwiające właściwe reagowanie na roszczeniowe zachowanie rodziców.

Odpłatność:
 • 800,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

21/16. Umiejętność rozwiązywania konfliktów jako istotny element kompetencji wychowawczych nauczyciela.

Rozpoznanie własnego podejścia do sytuacji konfliktowych. Poznanie źródeł oraz rodzajów konfliktu. Sposoby rozwiązywania konfliktu poprzez negocjacje i mediacje.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

22/16. Przejawy agresji w szkole i sposoby radzenia sobie z nią.

Cierpliwa, konsekwentna i sprawiedliwa postawa nauczyciela może zaszczepić niechęć do agresji – jak zatem postępować? Te zajęcia wskażą odpowiednie techniki i metody pracy.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

23/16. Manipulacja i wywieranie wpływu – rozpoznawanie i obrona w pracy nauczyciela.

W programie zajęć: w programie zajęć: techniki wywierania wpływu, rozpoznawanie manipulacji, techniki obrony przed manipulacją - forma warsztatowa.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

24/16. Jak zapewnić ład i dyscyplinę w klasie?

Uczestnicy zapoznają się z kilkoma praktycznymi wskazówkami jak radzić sobie z tak zwanymi trudnymi uczniami i klasami, jak rozmawiać, jak na uczniów wpływa nasz język ciała, jak reagować na gry uczniowskie.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

25/16. Rola wychowawcy klasowego.

W programie: zadania wychowawcy klasowego: integrujące, diagnozujące, opiekuńcze, wspierające, kontrolujące. Wspieranie procesów integracji grupy klasowej, metody, diagnozowanie zespołu klasowego – narzędzia. Opieka i wsparcie uczniów, indywidualne sposoby pracy z uczniem, kontrola norm szkolnych i klasowych - wypracowanie kontraktów.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

26/16. Tutoring jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Na zajęciach poruszone zostaną między innymi zagadnienia: Co to jest tutoring? Jaka jest jego istota? Jak wykorzystać tutoring do indywidualnego wspierania ucznia mającego problemy z nauką oraz ucznia zdolnego? Jak opracować indywidualny program rozwoju ucznia?

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

27/16. W co grają uczniowie? - analiza gier uczniów i nauczycieli.

Podstawy analizy transakcyjnej - analiza poziomów komunikacji uczniów z nauczycielami, rodzaje gier uczniowskich: gry zaburzające ład na lekcji, gry demonstrujące siłę, gry manipulacyjne; rodzaje gier stosowanych przez nauczycieli i zasady komunikacji ograniczające stosowanie gier.

Odpłatność:
 • 700,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)

28/16. Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym?

W programie: diagnoza poziomu własnego stresu oraz stopnia zagrożenia wypaleniem zawodowym. Metody i techniki redukowania napięcia wynikającego z pełnienia roli nauczyciela.

Odpłatność:
 • 650,00 zł od grupy (rady pedagogiczne)


Gdy placówka nie jest z Poznania, to do podanych cen szkoleń dodajemy kwotę za dojazd